Leefbaar Dronten
home   /   programma  /   toekomstvisie

Dronten

i282882364583316520._szw1280h1280_.jpg Dronten, de gemeente waar rust, ruimte en groen onmiskenbaar aanwezig is. Dit zijn ook waarden waar LD zeer aan hecht. Maar die ambitie dit te behouden en versterken tevens investeren op economische groei zijn niet met elkaar in strijd. De economie van Dronten kan wel een impuls gebruiken.  Dat is niet alleen goed voor de dynamiek in de gemeente, maar is dus ook nodig om de leefbaarheid en het voorzieningen niveau in relatie tot de sociaal/maatschappelijke agenda en andere speerpunten te kunnen financieren. 
Met andere woorden: als we de ambities in het sociale domein, onze voorzieningen en andere noodzakelijke ontwikkelingen in woningbouw en aanleg bedrijventerreinen in Dronten willen realiseren, moet er meer economische activiteit zijn. De cijfers geven aan dat Dronten meer een woon dan een werkgemeente is. De mate van bedrijvigheid, te meten aan het percentage van de beroepsbevolking die als zelfstandigen werken, is in Dronten ook lager dan de andere gemeenten in de omgeving van Dronten en groep gemeenten van vergelijkbare omvang.
Naar een echte ondernemerseconomie. De gemeente Dronten moet, meer dan nu het geval is, de partner in “business”(=zaken) worden. De communicatie met de ondernemers is daarbij van het allergrootste belang. Cijfers en enquêtes geven aan dat één en ander nog wel aandacht verdient. De kredietcrisis die in september 2008 is begonnen, heeft bij iedereen de sporen nagelaten. Ook zijn veel ondernemers bezig met “overleven”. Dronten kent relatief veel zzp’ers (zelfstandige ondernemers zonder personeel), die het dikwijls ook moeilijk hebben. Een verdere ontwikkeling en modernisering naar een up-to-date servicegerichte gemeente, is zeer wenselijk. De sociaal economische agenda (SEA) die in de periode 2010-2014 door college en gemeenteraad is ingezet, is een positief signaal, maar een krachtiger aanpak is nodig. Het is dus van het allergrootste belang -nu nog meer dan eerst- dat, als de economie gaat aantrekken er een grote slag gemaakt wordt wat betreft het binnenhalen en houden van ondernemers. Er dient een integrale aanpak te zijn in de begeleiding van reeds bestaande en nieuwe ondernemers. Ondernemers dienen als het ware door de gemeente ”bij het handje te worden genomen” om op deze wijze zonder al te veel problemen door de ingewikkelde vergunningsprocedures te worden geloodst. De dienstverlening aan de ondernemers moet top-prioriteit zijn, wil de gemeente Dronten de slag om de ondernemers kunnen maken. Vergunningsprocedures kunnen, zoveel mogelijk, digitaal -dus sneller- worden afgewikkeld. Voorkomen moet worden dat ondernemers, in relatie tot de buurgemeenten, voor hogere lasten komen te staan. Een goede website is in deze tijd een van de basisvoorwaarden van een goede dienstverlening en informatievoorziening. Bestemmingsplannen voor industrieterreinen moeten zodanig worden ingericht dat, bij de steeds sneller veranderende economische eisen, flexibiliteit wordt geboden voor de ondernemingen. Ondernemers moeten zich kunnen aanpassen en snel kunnen schakelen en die ruimte moet de gemeente kunnen bieden. De gemeente moet ondernemers die, door gewijzigde omstandigheden, hinder ondervinden van de regels een optimaal alternatief of in ieder geval een oplossing kunnen bieden.

Kortom: 
Dronten moet een “unique selling point” (uniek verkoop argument) maken van de relaties met ondernemers. Een op service gerichte gemeente, waarop burgers en ondernemers kunnen bouwen en niet meer willen vertrekken. De gemeente als ondernemer: niet rigide naar de regeltjes, maar flexibel naar de mens. Een ondernemer moet bovendien snel kunnen schakelen. De regeldruk, welke door ondernemers dikwijls als erg belastend wordt ervaren, dient zo veel mogelijk te worden beperkt. In ieder geval niet méér te zijn dan de provinciale, landelijke en internationale regelgeving verlangt. Het college van B&W dient hierop toe te zien. Via de website van de gemeente Dronten moet een klachtenlijn op het punt van de regelgeving worden ingesteld.

Terug naar overzicht