Leefbaar Dronten
home   /   programma  /   toekomstvisie

Biddinghuizen

i282882364583316512._szw1280h1280_.jpg Leefbaarheid in de kernen wordt versterkt als de voorzieningen in de dorpskern op niveau en naar behoefte zijn ingericht. 
Goede voorzieningen worden als een eerste voorwaarde gezien voor de instandhouding van de dorpsgemeenschap en sociale structuur. Het voorkomt dat de dorpskernen onleefbaar worden en er mensen wegtrekken.  LD wil het initiatief nemen om in de gemeenteraad met elkaar in debat te gaan over de vraag hoe Dronten eruit zou kunnen zien. LD is van mening dat extra aandacht nodig is voor Biddinghuizen. Naar de mening van LD verdient het aanbeveling om na te gaan of het noodzakelijk is om Biddinghuizen naar rato meer te laten groeien dan de kern Dronten, als er tenminste sprake kan zijn van groei. Van belang is dat de kleinere dorpen een bevolkingsomvang hebben, die een goed voorzieningenniveau mogelijk maken. Om voorzieningen in stand te kunnen houden is het belangrijk multifunctionele accommodaties in de dorpen te hebben waarin de verschillende voorzieningen onder één dak kunnen worden ondergebracht. Dat bespaart kosten en kan tot een grotere efficiëntie leiden. In Biddinghuizen is dat in de eerste fase gerealiseerd . In deze centra moeten zoveel mogelijk voorzieningen samenkomen die in alle fases en de leeftijd van de bewoners aan de orde zijn. Het is aan de gemeente om deze wensen en behoeften op aanwezigheid van de voorziening in de dorpskernen te faciliteren. Onderdelen van dat voorzieningenniveau zijn o.a. de zwembaden, bibliotheek, sportvoorzieningen, wijkposten en specifiek op jeugd de ouderen toegeschreven voorzieningen. Het in stand houden van al die voorzieningen is onder druk van de bezuinigingen lang niet altijd een eenvoudige zaak. Het realisme gebiedt ons ook om onder ogen te zien dat de centrale overheid zich steeds meer zal terugtrekken, de gemeente dus ook steeds minder financiële middelen kan vrijmaken en er burgerinitiatieven nodig zijn om de eigen voorzieningen, op wat voor wijze dan ook, te helpen overeind te houden. Burgerinitiatieven, die door middel van sponsoring en vrijwilligers- werk of elke andere wijze van eigen inzet de voorzieningen kunnen veiligstellen, worden van harte aanbevolen en ondersteund door Leefbaardronten. 

Vliegveld Lelystad
LD is geen voorstander van een ontwikkeling naar een groter vliegveld in de omgeving van de gemeente Dronten. Mocht uitbreiding toch doorgaan, dan dienen in ieder geval de vliegroutes niet direct boven de dorpskernen te liggen. Ook is het zaak om de gevolgen voor de volksgezondheid en de kwaliteit van de omliggen-de landbouwgronden te monitoren.

Terug naar overzicht