Leefbaar Dronten
home   /   programma  /   thema

Werken

i282882364583702472._szw1280h1280_.jpg Groei- en krimpscenario’s. Diverse studies wijzen erop dat de gemeente Dronten in de komende jaren zal groeien. Dat klinkt logisch, maar dat is het niet. In grote delen van het Nederlands platteland zal er krimp zijn, met enorme gevolgen voor de leefbaarheid. De economische crisis die in 2008 is begonnen heeft enorme sporen nagelaten in heel Nederland en dus ook in Dronten. De ambities zullen moeten worden bijgesteld. In de verschillende delen van Dronten liggen stukken grond te wachten op bebouwing of zijn in ontwikkeling om bouwgrond te worden. Voorts staan er ook veel woningen te koop. Rondom het nieuwe station zal het prestigieuze “Hanzekwartier” moeten worden gerealiseerd. De wijk “de Gilden” loopt tegen het probleem aan dat de ontwikkeling van die wijk tot stilstand is gekomen en niet netjes afgewerkt kan worden. In Biddinghuizen is de “Graafschap” net in ontwikkeling gekomen, maar ook daar loopt het niet direct storm. Bij de golfbanen ligt ook nog een project waar nog vele tientallen luxe woningen moeten worden gebouwd. In de gemeente Dronten zijn er nog industrieterreinen, die gerevitaliseerd moeten worden. De Poort van Dronten is klaar om ondernemers te ontvangen. In Swifterbant hebben wij het gebied de Spelwijk, dat gesaneerd moet worden en een nieuwe bestemming moet krijgen.

De agrarische sector ;
Een economische sector die zeer aan verandering onderhevig is, is de landbouw. Was de gemiddelde bedrijfsgrootte bij de uitgifte net iets boven de 40 hectare, thans is het gemiddelde landbouwbedrijf tot boven de 50 hectare uitgegroeid. De opschaling zal in de komende jaren onverkort doorgaan. Doordat niet alle percelen dicht bij de boerderij liggen zal er een toename van het steeds zwaardere landbouwverkeer plaatsvinden, waarop de huidige infrastructuur niet berekend is. Aanpassingen door verbreding van de wegen is noodzakelijk. Voor het aanzien van het buitengebied is het zeer wenselijk om de voor de agrarische activiteiten vrijgestelde gebouwen, die niet worden afgebroken, andere economische activiteiten toe te laten. Bestemmingsplannen dienen flexibel te zijn en rekening te houden met mogelijke snelle ontwikkelingen van de opschaling in het buitengebied, om verpaupering van het Drontens platteland te voorkomen. 
De landbouw levert zelf, maar ook in de periferie (omgeving) daarvan, extra werkgelegenheid op. Die werkgelegenheid wordt voor een deel door werknemers gedaan die afkomstig zijn uit de MOE landen (Oost Europa). LD is van mening dat deze mensen op een goede en menswaardige wijze moet worden gehuisvest. Daar waar groepshuisvesting aan de orde is, kan dat alleen als overlast kan worden voorkomen en een eventueel noodzakelijke handhaving adequaat is. Omwonenden mogen hiervan niet de dupe worden. Een evaluatie zal moeten aantonen dat 300 personen per instelling een hanteerbaar aantal is. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid geldt voor de eigenaar- beheerder van die groepshuisvesting, die door middel van een protocol verantwoordelijk is te houden voor de bewoners van de faciliteit. Recreatie en toerisme In het oostelijk deel van de gemeente bij de randmeren hebben in de laatste decennia bijzondere ontwikkelingen voorgedaan in de recreatieve en toeristische sector. Vooral in de zomer is het aantal mensen die de gemeente bezoeken erg groot, een meervoud van het aantal eigen inwoners. Dat levert inkomsten op. Dit moeten we koesteren, door voorzichtig te zijn met extra lastenverzwaringen, zoals verhoging van de toeristenbelasting. Uiteraard is het aan de ondernemers zelf om dat verder te ontwikkelen. De gemeente kan de recreatieve sector steunen met infrastructurele projecten zoals fietspaden en bossen of overige groenvoorzieningen. Voor het overige: ook hier geldt dat de ondernemers zich moeten kunnen ontwikkelen en dat de gemeente met een open vizier de recreatieondernemers tegemoet treedt. 

De detailhandel (retail) In Dronten, zo blijkt uit de cijfers en onderzoeken, moeten we het vooral hebben van de relatief kleinschalige ondernemingen, waaronder ook winkeliers. We hebben een prachtig winkelcentrum met veel goede mogelijkheden. 
De leegstand is significant en het is de vraag of dat gaat verbeteren. Dat is niet alleen in Dronten zo: het is een landelijke trend. Helaas heeft de gemeente, dus ook de politiek, weinig invloed om dit tij te kunnen keren. Het winkelcentrum kan alleen overleven als de gemeente meedenkt en meewerkt aan de noodzakelijke aanpassingen, renovaties en overige ideeën die worden aangedragen door de winkeliersvereniging. Ld is van mening dat de gemeente, indien nodig, ook moet durven te investeren in nieuwe planvorming van (delen van) het winkelcentrum

Terug naar overzicht