Leefbaar Dronten
home   /   programma  /   thema

Leven

i282882364583702487._szw1280h1280_.jpg Openbare orde en veiligheid  Hoewel in absolute zin het aantal misdrijven is afgenomen, vinden in tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, Dronten relatief meer misdrijven plaats dan andere vergelijkbare gemeenten. In Dronten is minder sprake van vermogensdelicten, gewelds- en verkeersmisdrijven, maar meer in de sfeer van de vernielingen, openbare orde en drugs.  Voor een goede leef en beleefbaarheid is de echte veiligheid, maar ook het gevoel van veiligheid van groot belang. Niet altijd is het gevoel van veiligheid echter gebaseerd op de realiteit, dat maakt het wel eens wat lastig. Leefbaar Dronten is van mening dat de veiligheid op twee pijlers rust: de preventieve maatregelen en de handhaving. Fysieke en digitale voorlichting .

Voorlichting op scholen en instellingen, alsmede ook voorlichting via de media zijn mogelijkheden om de (jonge) bewoners op de hoogte te stellen en te houden over de ontwikkelingen in de criminaliteit en de oplossing daarvan. Tegenwoordig kunnen we via de mobiele of smartphone al worden geïnformeerd, zoals bijvoorbeeld het amberalert. Ook worden we via de regionale omroepen opgeroepen om melding te maken van verdachte omstandigheden, zoals een vermoeden tot inbraak. In een naburige gemeente zijn al positieve resultaten te melden. Leefbaar dronten is van mening dat voorlichting aan groepen bewoners en scholen heel belangrijk is en gestimuleerd moet worden. Ook dienen we in dit opzicht zoveel mogelijk gebruik te maken van de ontwikkelingen op technisch gebied. Voorts dienen het wijk en buurtbeheer van dat niveau te zijn dat dat ook een positieve invloed heeft op de veiligheidsbeleving van de wijkbewoners. Handhaving Een volgend zeer belangrijk aspect is de handhaving. Leefbaardronten is geen voorstander van heel veel blauw (bij wijze van spreken) op straat of anderszins handhavende diensten, maar de handhaving dient wel in een goede verhouding te staan met het aantal overtredingen. Leefbaardronten is van mening dat in een democratische rechtsstaat een voldoende handhaving van zeer groot belang is voor het behoud van die democratische rechtsstaat. Als er een hulpdienst wordt ingeroepen dient deze binnen de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Bij bezuinigingen op de hulp en handhavingdiensten mag de kwaliteit niet in het geding zijn en moet personele capaciteit in voldoende mate aanwezig zijn.

Verkeersveiligheid ;
Dronten staat goed bekend om haar verkeersveiligheid. In een aantal gemeenten in Nederland zijn door middel van infrastructurele aanpassingen het aantal verkeersborden en verkeersdrempels drastisch beperkt en tegelijkertijd het aantal ongevallen ook afgenomen. Deze aanpassingen bestaan eruit dat de weggebruiker extra alert moet zijn omdat de beleving van de omgeving het noodzakelijk maakt om extra alert te zijn. In Dronten kennen we een aantal toegangswegen waar maar 50 km/uur gereden mag worden, terwijl in de beleving van de bestuurder veel harder gereden kan worden. Dit levert dikwijls asociaal en levensgevaarlijk weggedrag op. Het verdient aanbeveling om, als er werkzaamheden aan het wegennet moeten worden uitgevoerd, te onderzoeken of de wegen aangepast kunnen worden aan de nieuwe inzichten op dit gebied. Het is ook van groot belang dat de gemeente, als opdrachtgever voor de werkzaamheden aan de infrastructuur, er bij de aannemers op aandringt om de verkeersborden te verwijderen. Tijdens het weekend of na afloop van de werkzaamheden zijn de beperkende maatregelen niet meer nodig zijn en kunnen dus alle visuele waarschuwingen worden verwijderd. Te lang blijven de borden staan, zonder dat dit nodig is en dat nodigt de mensen uit om deze gebod en verbodsborden op grote schaal te negeren.

Terug naar overzicht