Leefbaar Dronten
home   /   programma  /   thema

Thema’s

Thema en Toekomstvisie.
 
Als raadslid van Leefbaar Dronten heb ik mij o.a. beziggehouden met de financiën en de economische ontwikkeling  van de gemeente Dronten. Natuurlijk doe je dat vanuit een bepaalde visie en een eigen analyse van onze eigen gemeente. Op financieel gebied is de afgelopen jaren een heel goed beleid gevoerd: Dronten staat er financieel zonder meer goed voor.  En dat ondanks de crisis die we net achter de rug hebben.
 
Als het gaat om de economische ontwikkeling zijn er wat meer zorgen. We hebben in 2017 de nieuwe economische visie in de gemeenteraad vastgesteld. Dat heeft nog heel veel voeten in de aarde gehad, want deze visie is door de meeste fracties niet direct omarmd. De gedachte achter deze visie is, dat we al sterk zijn op het gebied van de landbouw en dat we dat verder moeten uitbouwen. LD is het daar wel mee eens, maar we moeten toch een wat breder blikveld dan alleen de landbouw hebben en daar willen we de a.s. periode verder mee aan de slag. Dat hebben we ook in de nieuwe economische visie ingebracht. Daarmee willen we niet zeggen dat landbouw niet belangrijk is, maar de economische basis moet breder.
 
In ons verkiezingsprogramma hebben we de teerling al geworpen: behalve Agro&Food moeten we ons ook meer op het technische vlak gaan presenteren. Met name omdat we in Dronten op het punt van de duurzame opwekking van energie goed scoren, maar dat er op het gebied van de opslag van duurzame energie nog heel wat ontwikkelingen te doen zijn, waarbij techniek een belangrijke rol speelt. We zetten dus in op het binnenhalen van het technisch onderwijs en de doorontwikkeling van de reeds lopende onderzoeken naar de nog verdere verduurzaming van de energievoorziening. Want alleen windmolens bouwen en zonnepanelen bijplaatsen zal op den duur veel te kostbaar worden. De opgewekte energie moet opgeslagen kunnen worden. Dat kan op wijkniveau maar ook in het grotere geheel moeten er mogelijkheden zijn. Techniek blijft de toekomst, en wie weet wat dat verder nog kan opleveren voor onze gemeente Dronten.
 
Dronten is een gemeente met een zogenaamd laag bruto gemeentelijk product. Dat wil zeggen dat het totaal aan in Dronten geproduceerde goederen en diensten vrij laag is. En dat klopt ook wel;  vele inwoners van Dronten stappen in de auto, bus of trein om elders naar het werk te gaan. We zijn dus een forensengemeente. Daar is overigens niets mis mee, maar meer eigen werkgelegenheid is wel wenselijk.
LD wil graag de werkgelegenheid in Dronten verbeteren door meer bedrijven hier naar toe te halen en dan dus niet alleen op het punt van de Agro&Food. Wij willen dus dat totaal aan producten en diensten verder opvoeren in onze gemeente, zodat de gemeente voor meer mensen een aantrekkelijke gemeente is en meer mensen binnen de gemeentegrenzen van Dronten willen gaan wonen.
 
Waarom vinden wij dan dat meer mensen in Dronten zouden moeten gaan wonen?  Wij hebben een zeer goed voorzieningenniveau in onze gemeente. Alle drie de kernen van de gemeente kunnen (veel) meer bezoekers gebruiken om bijvoorbeeld – om maar eens wat te noemen- de leegstand van de winkels te verminderen. Veel voorzieningen kunnen intensiever worden gebruikt. Wij willen graag groeien naar 50 á 55 duizend inwoners. Het geeft gewoon meer economische reuring en we zijn als gemeente dan ook meer een gemeente om rekening mee te houden.    
 

Wonen

Wonen

Leven in een leefbare woonomgeving. Leefbaarheid start bij een betaalbare en toegankelijke woon voorziening. LD hecht er waarde aan dat met name de huurwoningen binnen de sociale sector op pijl blijven, Dat er gelet op de toenemende wens vanuit de overheid dat mensen langer... Lees meer..
Werken

Werken

Groei- en krimpscenario’s. Diverse studies wijzen erop dat de gemeente Dronten in de komende jaren zal groeien. Dat klinkt logisch, maar dat is het niet. In grote delen van het Nederlands platteland zal er krimp zijn, met enorme gevolgen voor de leefbaarheid. De economische... Lees meer..
Leven

Leven

Openbare orde en veiligheid  Hoewel in absolute zin het aantal misdrijven is afgenomen, vinden in tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, Dronten relatief meer misdrijven plaats dan andere vergelijkbare gemeenten. In Dronten is minder sprake van vermogensdelicten,... Lees meer..