Leefbaar Dronten
home   /   nieuws  /   nieuws_sub

Voordracht fractievoorzitter J. Ammerlaan tijdens bespreking Programmabegroting

De voorliggende begroting laat zien dat we er goed voor staan en dat het College een positieve grondhouding aan kan nemen als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe initiatieven voor de komende jaren

Leefbaar Dronten heeft altijd gesteld dat een combinatie van goede en verantwoord beheer van het huishoudboekje gecombineerd moet worden met zorgvuldig en positief beleid. Positief beleid dat ook daadwerkelijk door onze bewoners herkend en gewaardeerd wordt. Anders gesteld, Leefbaar Dronten gaat voor samenwerking met inwoners en andere belanghebbenden.

Recent voorbeeld hiervan is de problematiek in de wijk de Noord.

Daarnaast zijn er uiteraard Onzekerheden als we kijken naar de nationale en internationale ontwikkelingen die kunnen leiden tot een veranderende situatie, ook in Dronten. Waakzaamheid en indien nodig handelen is dan ook wat ons betreft van belang.

Er zijn enkele zaken die ik specifiek wil benoemen voorzitter en wel de volgende,

Zoals reeds in de commissie benoemd,  is het van groot belang dat de leefbaarheid in de wijken goed moet zijn.  immers iedere inwoner heeft recht op een zo optimaal mogelijke leef en woon omgeving. Ook daar waar concentraties van studenten woningen zijn, zoals bijvoorbeeld eerder genoemd in de Wijk Noord.

Wij hebben reeds een budget vastgesteld om te komen tot een visie om zo tot toekomstbestendige keuzes te komen. Keuzes om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, maar ook om bewoning in de wijken beter te regulieren om overlast te minimaliseren.

Studenten en arbeidsmigranten hebben ook recht op goede woonruimte en zijn zeker belangrijk voor Dronten, De aanwezigheid van AERES hoge school in Dronten is uniek en daar mogen we best trots op zijn.

Ondanks de inzet van velen is de situatie in de wijk nog niet optimaal te noemen en daarom hebben wij in de commissie gevraagd of buiten de stappen voor de lange termijn er ook mogelijkheden zijn om op de korte termijn de leefbaarheid te verbeteren.

Het College heeft inmiddels in de raadsbrief van 31 oktober de huidige stand van zaken uiteengezet en dit laat zien dat er samen met alle partijen ook voor de korte termijn  word gezocht naar oplossingen, dit stemt ons zeer positief voorzitter, wij zullen het proces uiteraard op de voet blijven volgen zoals wij al jaren doen.

Wij weten dat de gemeente verantwoordelijk is voor de onderwijs gebouwen of scholen. Als Leefbaar Dronten willen wij ervoor pleiten dat er onderzocht gaat worden hoe de te verwachten ontwikkelingen zijn op het gebied van aantallen schoolgaande kinderen en studerende jongeren binnen onze gemeente op de langere termijn, b.v. 10 jaar.

Immers Leefbaar Dronten pleit voor goede huisvesting voor scholen maar ziet toch graag, mede gezien de vergrijzing binnen onze gemeente, een duidelijke prognose van aantallen te verwachten schoolgaande kinderen en jongeren. Dit in relatie tot de bestaande en eventueel nieuw te bouwen gebouwen in de drie kernen. LD wenst maatwerk op dit gebied zodat er een optimale combinatie tussen huisvesting en onderwijs gerealiseerd kan worden.


Ik denk dat wij allen overvallen zijn door het faillissement van de MC groep, wat Leefbaar Dronten betreft moet er worden gekeken hoe onze gezondheidszorg binnen Dronten er echt voorstaat en waar mogelijke risico's kunnen ontstaan. Marktwerking in de zorg is prima maar mag zeker niet ten koste gaan het voorzieningen niveau van onze inwoners.

Voorzitter, Leefbaar Dronten is en blijft van mening dat ondernemers zelf het beste kunnen bepalen welke openingstijden zij kunnen hanteren. In het Coalitie akkoord is opgenomen dat er in 2019 een pilot word gestart, graag vernemen wij van de wethouder hoe de stand van zaken is.

 

Tot slot voorzitter

We gunnen iedereen een goede gezondheid en de wens die door velen word uitgesproken om te gaan voor een rookvrije generatie omarmen wij.

Daarom is het van belang dat nog meer mensen gaan stoppen met roken, Wij willen graag laten onderzoeken of mogelijk is om een programma als "Ik stop ermee" aan te bieden in Dronten, daartoe hebben wij een motie ingediend.

Voorzitter afsluitend, LD gaat akkoord met de voorliggende begroting en heeft het volledig vertrouwen dat het college deze begroting  uitvoert.


 

Terug naar overzicht