Leefbaar Dronten
home   /   nieuws  /   nieuws_sub

Kadernota 2020 - Jan Ammerlaan

Speech Jan Ammerlaan, fractievoorzitter Leefbaar Dronten inzake de Kadernota 2020 tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2019. Nieuwe verbindingen leid tot nieuwe verplichtingen
 
Bij de aanvang van de huidige coalitie was de slogan "nieuwe verbindingen" Een mooi maar stevig uitgangspunt die naar onze mening ook nieuwe verplichtingen met zich meebrengt.
Wat ons als Leefbaar Dronten betreft zijn deze verbindingen primair gericht op onze inwoners. Immers van "ons als politici" mag je immers verwachten dat wij altijd, zowel binnen de raad als met het College, verbinding hebben en deze goed onderhouden.
Nieuwe verbindingen dienen wat ons betreft vooral voor om de inbreng van onze inwoners serieus te nemen en te laten zien wat er wel of niet mogelijk is. Nee is ook een antwoord! Maar onderbouw dit antwoord dan ook.
We willen inwoners van Dronten betrekken bij ons beleid maar ook initiatieven vanuit de inwoners ondersteunen.Een belangrijk uitgangspunt voor ons als Leefbaar Dronten.
Inwoners participatie; een mooi maar tevens moeilijk woord. Wij zien het als onze plicht dat de initiatieven vanuit onze inwoners, die wij als raad mogelijk hebben gemaakt serieus worden opgepakt. Nu komt de volgende stap, het in samenspraak met de initiatief nemers zorgen voor de juiste vervolgstappen.  Zoals reeds gemeld gaan we in september verder met de initiatieven om zorg te dragen voor zorgvuldige afwegingen.
 
 
Biddinghuizen heeft een prachtig plan voor het openlucht zwembad wat mogelijk in gevaar komt omdat de aangevraagde subsidie mogelijk niet door gaat,  wat ons betreft gaat het College samen met de initiatiefnemers aan de slag om het plan alsnog te doen slagen. Wij dienen dan ook een motie in om dit indien nodig mogelijk te maken.
Tevens spreken wij de hoop uit dat dit Swifterbant ook enthousiasmeert om in gezamenlijkheid met plannen te komen om het buitenbad aldaar toekomstbestendig te maken
Door het optimaal uitdragen van onze boodschap en het vol betrekken van inwoners bij het lokale bestuur zal het draagvlak toenemen.
Dit kan bijvoorbeeld door digitale burgerpanels, een jeugdraad, open inloop in het gemeentehuis maar ook in de kernen. Partijen kunnen dit zelf oppakken maar in gezamenlijkheid werkt drempelverlagend, waarom geen jaarlijks terugkerend meet en greet in alle kernen
Ook het contact met verenigingen is van groot belang, zij waren immers in ons "pioniers verleden" de bindende factor. Wij vinden het een goede zaak dat deze contacten in gezamenlijkheid zouden kunnen plaatsvinden.
Als het gaat om de leefbaarheid in de wijk en straat hebben we wel de uitdaging om stappen te zetten naar verbetering, voor ons is dit een belangrijk punt en daarom willen wij inzetten op handhaving
Handhaving in de openbare ruimte wel te verstaan, niet wachten tot klachten nopen tot actie maar gewoon preventief inzetten op bijvoorbeeld medewerkers handhaving, die zich in de openbare ruimte bewegen, inwoners aanspreken op gedrag als het gaat om overlast in wijken en buurten, parkeer overlast in het centrum maar ook in de wijken, hangjongeren, drugs overlast etc. Middels een motie vragen wij  het College om hier mee aan de slag te gaan en voor de begroting met een concreet plan te komen. Deze motie is nog niet ingediend, Burgemeester Gebben, als portefeuillehouder, heeft ons gevraagd om eerst de situatie te mogen bekijken, omdat hij net is begonnen.
Wij hebben begrip voor dit verzoek en om die reden hebben we de motie nog niet ingediend.
We staan er financieel redelijk goed voor, de jaarcijfers en de kadernota laten dit zien.  maar waakzaamheid is van groot belang!
 
De bomen groeien ook in Dronten niet tot in de hemel maar Leefbaar Dronten wil zich voor 100% inzetten om de verplichtingen die voortvloeien uit de nieuwe verbindingen uit te voeren.
Denken in links of rechts; oppositie of coalitie mag hierbij geen belemmering zijn. Wat ons betreft is het Simpel; Belofte maakt schuld!
 

 

Terug naar overzicht