Leefbaar Dronten
home   /   nieuws  /   nieuws_sub

BETOOG VERBOUWING GEMEENTEHUIS - raadsvergadering 28 februari 2019 - Leefbaar Dronten - Foeke Bonger

Eerder heeft de raad besloten akkoord te gaan met de voorgenomen verbouwing (renovatie) van het gemeentehuis.
T.a.v. het voorliggende raadsvoorstel kan Leefbaar Dronten zich hierin vinden. Waarbij wij wel strak wensen vast te houden aan 2 zaken:
geen overschrijding taakstellend investeringskrediet,
betrekken van inwoners bij verder traject. Voorzitter,
 
Zoals bekend is Leefbaar Dronten al bij de behandeling in de raad op 29 november jl. in principe akkoord gegaan met de voorgenomen verbouwing van het gemeentehuis.
Onze belangrijkste argumenten hiervoor waren;
·      De medewerkers moeten op een fatsoenlijke wijze gehuisvest worden; dus de huisvesting dient minimaal aan de ARBO-regels te voldoen,
·      Het gebouw dient voldoende duurzaam te zijn voor komende decennia,
·      Leefbaar Dronten vond en vindt het niet gewenst het gemeentehuis op een andere locatie te plaatsen en wij zijn trots op de unieke architectuur van het huidige gemeentehuis en de locatie,
       gelegen aan het Meerpaalplein.
 
Uiteraard heeft Leefbaar Dronten actief deelgenomen aan de werkgroep vanuit de raad en deze deelname heeft voor ons een duidelijk beeld gegeven aan welke “knoppen” eventueel gedraaid zou kunnen worden en wat, meestal financiële, effecten daarvan zijn.
Alles met elkaar afwegend kan Leefbaar Dronten zich momenteel in het voorliggende raadsvoorstel vinden. Wel of geen “grijswater circuit” bijvoorbeeld is voor ons, gezien de grootte van het gehele project, niet een echt discussiepunt.
 
Waar wij wel strak aan wensen vast te houden zijn twee zaken;
·    Het door het college gevraagde taakstellend investeringskrediet mag niet overschreden worden. Houd in dat misschien bepaalde wensen niet of juist wel uitgevoerd kunnen worden,
·    Het betrekken van de inwoners is tot nu toe ver onder de maat geweest, dit is strijdig met het begrip “Huis van de samenleving”. In het voorstel belooft het college hieraan te gaan werken middels het betrekken van onze inwoners. Leefbaar Dronten verwacht dat dit met verve zal geschieden en dat de raad regelmatig geïnformeerd wordt over de vorderingen op dit terrein.
 
Voorzitter, ik sluit af.   Een verbouwing van het gemeentehuis zoals dat nu voorligt is een majeure operatie.  Het zou ons veel waard zijn als onze inwoners tijdens deze operatie en bij realisatie daarvan een gevoel van trots overhouden. Ik denk dat wij allen daar onze rol in hebben.
Bijlagen: lijst gestelde vragen

Terug naar overzicht